Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/6

此页尚未校对


居注其冬雲南平

天子推恩及臣下於是君之考處士貞靖先生得贈日講官

起居注翰林院檢討徵仕郎君之妣章氏贈孺人母吳氏封

太孺人又明年㑹試天下士君與分校得人最盛又明年遭

劾謫官吳太孺人歸卒于里君聞訃奔還旋卜地鸎脰湖之

南以康熙二十五年閏月辛酉合葬焉先生諱凱字仲和一

字豈凡别字貽令丗居吳江平望市曽祖雲隱居不仕祖志

伊中嘉靖四十四年進士仕至廣西布政使司右參政父錫

祚湖廣布政司理問母吳孺人先生事親孝事兄最恭其爲

學殫心經丗之略其文見稱于太倉張采與同縣吳允夏包

捷吳䎖文章行誼相切劘補縣學生員連試第一當是時在

朝之君子多自附東林而海内名士以聲氣應和曰復社先