Page:Sibu Congkan1709-陳維崧-陳迦陵文集-14-02.djvu/83

此页尚未校对


善屬文益發祖書讀之亦終身不仕學者私謚濳德先生

四世釗處士五世太學瑺以子鸞貴誥封奉直大夫鸞弘

治癸丑進士官至福建布政司右叅議而成化乙未進士

廵撫寧夏都察院左副都御史政實公之弟云六世鳯肥

鄕主簿七世誾益府引禮八世承祥光祿監事夫婦皆年

九十餘九世士㧞松潘衛經歷十世夢齡字汝九號𤣥同

以明經起家屢遷至雲南寧州守所至有能聲後誥封奉

直大夫𣈆四品階卽公父也母宗宜人卭州守雲衢宗公

女是生公公生而豐頥偉幹虎項舉止英爽記誦異常兒

寧州公心竒是兒欲以嚴見憚者懾之而寧州之兄海澄

别駕公也者無子視寧州之子爲子則又絕憐愛之矣萬

曆庚子公年十一歲巳工屬文工且敏寧州公每飮馬丈