Page:Sibu Congkan1713-陳維崧-陳迦陵文集-14-06.djvu/7

此页尚未校对


相國縉編得四百餘篇上之帝優詔褒美今安平作吏甚

淸苦迺能捐俸剞劂爲其兄計所以不朽者比之前人爲

尤難也集分年自辛丑編至壬戌歲止共得七百七十八

首其文與塡辭另有集

康熈二十八年冬十二月崑山同學弟徐乾學謹序