Page:Sibu Congkan1716-陳維崧-陳迦陵文集-14-09.djvu/5

此页尚未校对


不敢以不文辭向者新城王阮亭先生梓其令兄西樵東

亭兩先生遺集海內重之子萬遊先生之門而亦不忍忘

其兄是刻也又何淵源之無沗乎以子萬之孝弟與其吏

治學問行且𫾻歷中外致君澤民以繩其祖武豈僅僅以

詞章爲其兄不朽計者獨予以長貧餬口四方祖父遺詩

略巳問世而古文詞未能授梓以竟後人之事則見子萬

梓其年詞屬爲之序而不忍固辭者亦用以自志吾媿云

康熙二十九年秋七月秀水同學弟高佑釲謹序