Page:Sibu Congkan1721-陳維崧-陳迦陵文集-14-14.djvu/156

此页尚未校对


一十六調共詞一千六百二十九闋分編三十卷自唐宋

元明未有如吾伯兄之富且工也嗚呼南宋李泳兄弟花

蕚詞集後世稱之余少孤失學碌碌無可表見輙爲涕淚

今讀伯兄之詞能不愴予之蕪落而重有愧于前人也哉

康熈二十八年歲次己已季冬朔八日弟宗石謹䟦于安

平官署之彊善堂