Page:Sibu Congkan1741-方苞-方望溪先生全集-12-04.djvu/161

此页尚未校对


大族入

國朝科名尤盛而宣歙閒士友語力學敦行者必及右

鄰其窶艱而篤於友行族婣所述尤詳余嘗歎人紀之

衰所尤薄者莫如兄弟其能無閒於妻子貨財而終保

恩義者聞見中蓋可指計而蜚與蛟齡殆庶幾焉及聞

君之篤於同氣乃知其平生不務爲傑特乃所以不疚

於庸行而二子之友恭抑君之徵也是於法宜銘君諱

一倫祖諱尙衡順治壬辰進士工部虞衡司郞中父諱

懋績縣學生曁君皆以雍正元年

贈翰林院庶吉士母鄭氏妻鄭氏並

贈孺人君卒於康熙乙未九月朔後六日年六十有二