Page:Sibu Congkan1741-方苞-方望溪先生全集-12-04.djvu/71

此页尚未校对


歎古塘因譜其行及歿而未見余文者作四君子傳無

何彝歎亦歿至於今無一存者矣而余乃獨畱其衰疾

之軀其尙足控揣邪然吾聞古之爲交者其有失言過

行則相引以爲羞今諸君子各以身名完未爲不幸獨

後死者滋懼耳古塘子幼道希與翁君止園紀其喪余

恐不宿乃豫爲誌銘以待事焉古塘姓劉氏名捷懷甯

人流寓江甯祖若宰明崇禎辛未殿試第一父璜桐城

縣庠生母張氏兄輝祖康熙庚午鄕試第一並有聞亦

余早歲同好之一也妻王氏早卒繼室姚氏子四人長

敏次敦次敭次㢸女一未字並姚氏出其卒以四月廿

五日某年月日葬於某鄕某原銘曰