Page:Sibu Congkan1741-方苞-方望溪先生全集-12-04.djvu/84

此页尚未校对


其爲我誌之余於蒼平所時見大來其貌恂恂然不知

其質行(⿱艹石)此余聞古之有學將以明道而美其身三代

盛時家有塾黨有庠師朝夕坐里門所謂小學人皆受

焉故其後雖去爲農工商賈而終不忘學問之意此人

紀所以修賢者所以不擇地而出也漢唐後以記誦詞

章爲學所號爲學者旣徇末而忘其本而不學者未嘗

一遊其樊質雖美無所藉以成如大來之資材使開以

學鄕道必力惜乎其生之時余徒以爲行賈之人而失

之也蒼平居斬齊之喪容貌顏色幾於禮之所謂稱其

情稱其服者而自謂不及大來又所稱質而不誇當無

溢言乃爲之銘大來諱某卒於康熙壬辰十一月年三