Page:Sibu Congkan1741-方苞-方望溪先生全集-12-04.djvu/99

此页尚未校对


夏君宗瀾以銘幽之文請余雖病衰義無可辭銘曰

古有其德事不待施志之得行書亦無爲公承師說篤

信固執探其本根焉用枝葉惟公惟平政出民諧惟誠

惟信頑姦無猜我言無溢來者之式

  廣東副都統陳公墓誌銘

公姓陳氏諱昂泉州人世居高浦

國初遷濱海居民徙灌口父兄相繼沒以母寡艱生計

遂廢書賈海上屢瀕死往來東西洋盡識其風潮土俗

地形險易康熙癸亥

上命浙閩總督姚啟聖經略臺灣遣靖海伯施琅統諸

軍進戰求習於海道者公入見時制府以水戰宜乘上