Page:Sibu Congkan1742-方苞-方望溪先生全集-12-05.djvu/30

此页尚未校对


君子誼不宜欺余且以其素行爲質而非徒重其請也

君卒於康熙乙未四月享年七十元配姚氏繼配蔣氏

子三長宏文歲貢生次宏友國子生次宏毅郡學生女

子三以某年某月葬於某鄕某原姚氏祔銘曰

維君之行不求顯於俗而自得其情二賢爲徵吾與之

  劉篤甫墓誌銘

君姓劉氏諱德培字篤甫河南商邱人也劉氏世有聞

人君之父諱伯愚以學行顯君旣沒之明年其子韋來

省其從父上元邑侯某而介侯以乞銘於余韋之言曰

吾父事親以孝而與朋友以誠其處身也儉以勤其嗜