Page:Sibu Congkan1742-方苞-方望溪先生全集-12-05.djvu/32

此页尚未校对


然之所發也吾聞明之衰也士大夫雖行過乎中或不

能盡出於中心之誠然而無不知氣節之可貴者當江

右吳中以文章角立爲社而君之父亦起於北方以應

之雅爲艾南英楊廷樞諸公所推其後明亡艾楊諸公

致命以成其仁而君之父亦捍鄕里之患以死蓋其一

時因敎化而成習尙者如此然則君之近文章而重氣

類其來有自也君卒於康熙壬午十月二十日以癸未

十一月朔葬於某鄕某原娶侯氏子三人長韋拔貢生

次韞太學生次韓邑庠生女子三皆適士人子銘曰

前爲良子後壽耇行比於鄕學信友事則未施道可久

  龔君墓誌銘