Page:Sibu Congkan1742-方苞-方望溪先生全集-12-05.djvu/87

此页尚未校对


質行吏治信可謂修飭之君子矣然非俊求表而以鄕

人崇祀之籍來雖久故如苞亦未之前聞也昔李翶曾

鞏嘗歎魏晉以後文字曖昧雖有殊功偉德非常之跡

亦闇鬱而不章而余考韓歐諸誌銘其親知故舊或以

小善見錄而眾載其言用此知沒世之稱亦有幸有不

幸焉廖公治休甯及居臺中列九卿皆有聲惜余從遊

時未叩其詳後各分散道里逴遠喪紀莫通獨居私念

未嘗不以自咎也以余恨于廖公之無述則俊之請又

惡可得而辭公諱泰兆河南新鄕人康熙乙卯舉人己

未進士卒於康熙五十年三月十七日年七十有五祖

諱四肢庠生父諱策順治丙戌舉人通經喪祭一遵朱