Page:Sibu Congkan1742-方苞-方望溪先生全集-12-05.djvu/91

此页尚未校对


垣學舍家無一椽一畝之殖死無以歸其喪先卒之三

月自爲挽歌而以誌銘屬余余爲文不可以期恐不逮

事與其子穆議更請於高安朱相國旣成葬乃表於其

墓之阡公諱承烈字巽功康熙乙酉鄕試以五經爲舉

首己丑成進士年六十有四其葬地及先世名跡考妣

妻子戚屬誌具矣

  朱字綠墓表

余之交未有先於字綠者康熙丙寅歸試于皖先君子

攜持以行儕輩閒籍籍言宿松朱生因從先君子訪字

綠於逆旅辭氣果不類世俗人將返金陵遂定交字綠

父事先君子而余兄事字綠是歲字綠以選貢入太學