Page:Sibu Congkan1744-方苞-方望溪先生全集-12-07.djvu/95

此页尚未校对


次始成童喪余妻啼號如失怙恃大母及余設辭多方

不能曲解也余子女五人愛道希或過於同生其卒也

年五十有四在余側不異爲孺子時余視之亦如孺子

平生無一言一動使余心隱然不適者兹來盡室以行

蓋將送余之終而余乃視其棺斂其妻子又以道永之

禍窘急遄歸余惡能無恨哉然於道希繾綣依余之心

則可以無恨矣道希卒於乾隆六年正月十八日妻岳

氏工部主事岳康女有賢行生子仁聰明和順十歲而

殤女二人繼室以其妹無子以道永之長子惟敬嗣某

年某月某日葬於某鄕某原銘曰

雖離慜以終世實無忝於所生我憑當心兩弟在旁安