Page:Sibu Congkan1747-方苞-方望溪先生全集-12-10.djvu/118

此页尚未校对


罷斥祭仍從其爵

先兄卒時道章方在娠遺命異日汝子與道希道永相

視如同生服以期乾隆六年道希卒于京師道興從余

宿外寢六閱月于古禮有加以道希爲宗子又寡兄弟

也甲子八月晦道興之婦殁道章長子超從余命隨道

興宿外寢三月世世子孫當以爲式爲父兄者必以身

帥之