Page:Sibu Congkan1749-方苞-方望溪先生全集-12-12.djvu/8

此页尚未校对


行之詳用是惜之竊嘗論近代大儒宗法程朱精詳親

切者以楊園張先生之學爲最宋以後文家能合程朱

韓歐爲一而純正動人者以先生之文爲最昔曾增訂

楊園年譜以備考鏡年來因更搜輯先生學行編爲年

譜庶亦自備楷模又以俾天下學者知先生學行文章

經濟之詳井知爲文必以載道爲貴毋徒爲浮靡奇詭

之辭而已也道光二十七年冬十二月同邑後學蘇惇

元謹序