Page:Sibu Congkan1750-厲鶚-樊榭山房集-8-1.djvu/52

此页尚未校对


張仲甫先生彝壽軒詩鈔云章次白奉厲徵君神位於

永興寺陪祀馮具區先生酹以詩余亦繼聲兩賢慧業

並生天蕭寺棲神豈偶然遺老倡開招隱社徵君賡和

太平年梅花詩卷俱千古流水高山共一椽二雪雙龕

相映處便娟空翠稱幽眠案此詩作於道光甲辰是又設位於永興寺也寺在西溪

徵君嘗游憩焉

俞蔭夫學政春在堂隨筆云厲樊榭徵君墓在西谿法

華山之王家隖因奉栗主於交蘆菴事詳吳穀人祭酒

樊榭徵君墓田碑記道光庚寅戴文節偕徐汪兩君至

菴祀徵君歸而寫爲長卷山水縈紆蘿蔦幽蔚樊榭詩

所謂一曲溪流一曲煙者盡此尺幅中矣舊藏章次白