Page:Sibu Congkan1753-厲鶚-樊榭山房集-8-4.djvu/46

此页尚未校对


樊榭山房續集卷第二

         錢唐 厲 鶚 太鴻

  詩乙

   悼亡姬十二首幷序以下壬戌

姬人朱氏烏程人姿性明秀生十有七年矣雍正乙卯

予薄游吳興竹溪沈徵士幼牧爲予作緣以中秋之夕

舟迎於碧浪湖口同載而歸予取淨名居士女字之曰

月上姬人鍼管之外喜近筆硯影搨書格略有楷法從

予授唐人絕句二百餘首背誦皆上口頗識其意每當

幽憂無俚命姬人緩聲循諷未嘗不如吹竹彈絲之悅

耳也余素善病姬人事予甚謹辛酉初秋忽嬰危疾爲