Page:Sibu Congkan1756-厲鶚-樊榭山房集-8-7.djvu/14

此页尚未校对


獻雅樂對三雍宮應劭注明堂辟雍靈臺也是辟雍武

帝時已立之徐氏又云黃圖漢太學亦在長安西北七

里疑卽辟雍蓋本蔡邕異名同事之論不知漢制辟雍

太學自有兩地觀世祖建武五年營起太學中元元年

初營明堂辟雍靈臺辟雍爲天子養老大射之所太學

爲博士弟子授業之所西京立辟雍雖未舉行養老射

禮而太學賢士之關自昔巳然故黃圖在長安西北七

里與辟雍並峙彰彰可據師古注漢書多引黃圖以釋

宫殿特失援此條爲晉灼刊誤耳記云建國君民敎學

爲先太學者首善之區風化之原也漢承秦弊學校廢

黜高祖過魯以太牢祠孔子已開尊崇聖道之端至武