Page:Sibu Congkan1756-厲鶚-樊榭山房集-8-7.djvu/33

此页尚未校对


皆雅重熷走幣致書常溢堂下因得束脩之入以奉先

生先生晩號松筠老人斂性嗇神言不及戸外事畜孤

甥甚有恩紀與人交白首無𨕣暇時有所論著往往爲

人持去今其存者有餘閒隨識蕉窗閒話松筠老人集

共若干卷藏於家生順治十三年五月二十一日以乾

隆三年六月二十一日卒享年八十有三初娶朱孺人

繼娶魏孺人杜孺人皆淑惠早卒王孺人處士鈺女年

二十四歸先生先生素有田甚薄僅供饘粥孺人佐以

操作養老姑能盡其力又時時攜持檢押其子不使少

逸竟以勞瘁得疾卒於雍正四年七月十一日得年四

十有九先是居姑朱太孺人之喪也先生逡巡思擇吉