Page:Sibu Congkan1756-厲鶚-樊榭山房集-8-7.djvu/62

此页尚未校对


其用仁宗之過也其子達識帖睦邇以至正七年來爲

行省平章兼知行樞密院許以便宜行事是時江淮盜

起使爲達識帖睦邇者輯和民人訓練軍實繕城池以

固圉選將材以禦敵收苗軍之用而撫以威信識淮張

之詐而討以大義則紅巾可無躪浙之虞白駒可無據

杭之禍奈何賄賂滋彰庸懦日甚始則倚完者爲重以

拒士誠終則受士誠之欺而殲完者卒致薇省沸狼禾

中飮鴆生無功以報國死何面以見父烏在一寺之建

能繼先志耶貢禮部師泰玩齋集有建寺碑載高達摩

實理板的達居山中久一旦拂袖去莫知所之後有見

之秦隴閒者蓋已百餘歲矣達識帖睦邇重建時又於