Page:Sibu Congkan1758-姚鼐-惜抱軒詩文集-5-1.djvu/125

此页尚未校对


小子方伯之用心如此異日助成 國家禮樂之修其


亦有望也與嘉慶三年八月桐城姚某序


  𨕖擇正宗序

天下術家之言必首以太歲爲重餘術皆由太歲而生


者也有問於余者曰古太歲之法因於歲星歲星居所


次辰則太歲居辰之所合星與太歲順逆行異而合辰


無貸歲星歲一辰而微速久則過辰故有龍度天門之


法則太歲應之百四十四年而超辰焉自漢後太歲失


超辰法是歲星太歲所居辰不與合也而術者以推吉


凶猶能驗乎余曰驗也夫吉凶生乎氣氣生乎神神生