Page:Sibu Congkan1759-姚鼐-惜抱軒詩文集-5-2.djvu/134

此页尚未校对


外郎三擢至吏科給事中京察一等乾隆四十六年

 命爲浙江寧紹台兵僃道其在寧紹凡八年嘗修海

寧石塘有功𣙜海關盡去苛征商民喜之寧紹歲造戰

船以樟木爲材君采購嚴禁吏蠧毋擾於民而公事修

辦大計列一等當擢而君疾引歸數月而卒年七十一

君爲人孝弟慈仁其在京師遭本生父母喪哀甚見者

不能與言也平居和易愛人人樂親之交友鄉里至都

居君寓舍常滿有求𡩡者必應事有就君謀者必盡其

慮及君外任則求君者益廣君意常若有歉於人者然

所給者雖頻數不以自沮其處内外職屢治𠛬獄而意