Page:Sibu Congkan1759-姚鼐-惜抱軒詩文集-5-2.djvu/163

此页尚未校对


年矣人世之速而才者之不可畱如此悲夫君才旣足

稱沒後其幼子立萬之生母賈氏卒縊以從今從君葬

是亦可紀而余又感思生平故舊乃書其略俾立中碣

君墓上云嘉慶三年十月桐城姚鼐書