Page:Sibu Congkan1762-姚鼐-惜抱軒詩文集-5-5.djvu/185

此页尚未校对


垂天雲影落吳興遙遙上古思蟬蛻澹澹秋空縱鳥憑

周覽便辭高閣下幾時重宿看神燈

  鄧尉

盛衰人事總無常鄧尉梅枯半作桑頼有山川長不改

倚欄依舊見漁洋

  古柏菴

高榦枝稀似立虬裂柯横草翠還抽七株嘉慶三年

更歴人間幾百秋

  石湖草堂

昔爲祠宇記今訪石湖園烟水長如此風流向古論堂