Page:Sibu Congkan1766-戴震-戴東原集-4-4.djvu/99

此页尚未校对


 舉皆未之改則先生巳離揚之故也用此知先生庚

 辰歲館於揚矣 是年冬又有與任孝亷幼植書幼

 植名大椿丙戌進士弱冠負奇才與先生書論禮先

 生以此箴之禮經所謂兄弟與昆弟立文大不同至

 先生而其義始箸 是冬屈原賦注刻成辛巳夏再

 與盧侍講書云去冬刻就屈原賦注屬舍弟印送是

 也按屈原賦注盧學士爲之序注七卷通釋二卷音

 義三卷凡十二卷歙汪梧鳳跋其後云自乾隆壬申

 秋得戴氏注讀之然則成於壬申秋以前壬申先生

 年三十耳而所詣巳如此戴氏遺書皆孔戸部繼涵