Page:Sibu Congkan1770-全祖望-鮚埼亭集-32-04.djvu/36

此页尚未校对


無所得棺乃以火化之貯以三大甕其一貯公骨其一

貯公四姬一婦一女孫諸婢骨其一貯儀部以下骨葬

於補陀之茶山茶山者應元所築寶稱菴以避人者也

時公尚有一孫茂滋遺命勿死以全宗祀以俘入鄞次

年十月始得放還茂滋將負公骨以歸應元以道梗令

先載木主歸祔瘞先塋而徐俟後期未幾茂滋亦卒公

無後應元乃不復歸公骨而身居寶稱菴以奉公墓未

幾應元亦卒寶稱菴圯公墓遂沒於榛莾間雍正丙午

予遊補陀諸僧導予遊故蹟予槩弗往而先登茶山求

公埋骨之地尚有一石題曰張相國墓隱秀菴僧百成