Page:Sibu Congkan1770-全祖望-鮚埼亭集-32-04.djvu/64

此页尚未校对


鮚埼亭集卷第十一

  鄞 全祖望紹衣譔  餘姚史夢蛟竹房校

 碑銘

  梨洲先生神道碑文

康熙三十四年歲在乙亥七月初三日姚江黄公卒其

子百家爲之行略以求埏道之文於門生鄭高州梁而

不果作旣又屬之朱檢討彞尊亦未就迄今四十餘年

無墓碑然予讀行略中固嗛嗛多未盡者葢當時尚不

免有所嫌諱也公之理學文章

聖祖仁皇帝知之固當炳炳百世特是公生平事實甚