Page:Sibu Congkan1771-全祖望-鮚埼亭集-32-05.djvu/74

此页尚未校对


鮚埼亭集卷第十五

  鄞 全祖望紹衣譔 餘姚史夢蛟竹房校


 碑銘

  太子少保兵部尚書兼都察院右都御史總督福


  建世襲輕車都尉㑹稽姚公神道第二碑銘

康熙二十二年六月閩督姚公用密計授水師提督施


烺下臺灣七日破之

詔封烺爲靖海侯而公自陳無功故賞亦不及是年十


有一月公疽發背薨歸葬於越嗚呼蔿子馮爲楚畫平

舒之䇿及其身後屈建成之而曰是先大夫蔿子之功