Page:Sibu Congkan1775-全祖望-鮚埼亭集-32-09.djvu/99

此页尚未校对


知卽此簡易直捷之一念便已放鬆脚根也故陽明在

聖門狂者之流門人昧其苦心以負之耳其論整菴曰

陽明講學在正德甲戌乙亥之間整菴困知記一書作

嘉靖戊子已丑之際整菴自謂年垂四十始志學正

陽明講學之時也其後致良知之說遍天下而整菴之

書始岀然則非陽明講學則整菴將以善人終其身而

是書且不作朋友切磋之功其可少哉整菴四十志道

年踰八十而卒四十餘年體認深切故其造詣精粹然

其論理氣也不識理先於氣之旨而反以朱子爲猶隔

一膜則是其未達也陽明工夫不及整菴十分之五整