Page:Sibu Congkan1778-全祖望-鮚埼亭集-32-12.djvu/99

此页尚未校对


  漢蕩陰令張遷碑跋

此碑以後出故完好其文敘張氏先世厯舉張仲張良

張釋之張騫此乃六朝碑版攀援祖宗之濫觴然何以

不及張安世張敞也沛二字足以證二南之異文碑

立於中平三年尚有碑陰一通予未之見

  漢司隸魯峻碑跋

歐陽兖公跋是碑以峻遭母憂自乞拜議郞爲疑⿰氵𠔏

洲解之曰漢代風俗相承雖丁私艱亦多以日易月鮮

有執喪三年者元初始聽行之建光復禁不許肅宗時

越騎校尉桓郁以母憂乞身詔聽以侍中行服後其子