Page:Sibu Congkan1783-全祖望-鮚埼亭集-32-17.djvu/105

此页尚未校对


肯一分潤也所著有江樵集藏於家先生之子如晦嘗

乞予銘予未及銘而如晦死後十年始銘之其詞曰

不逢楊意肯學王維老我布褐潔我儒衣試看墓下帶

草離離

  順天府丞提督學政鹿亭胡公神道碑銘

故京兆鹿亭胡公諱德邁字卓人由康熙丁巳舉人選

中書科舍人掌科事遷江南道御史歴掌山東山西陜

西河南諸道管理登聞鼓院稽察錢局巡視南北二城

丁內艱再補浙江道御史掌河南道遷順天府丞署尹

事以康熙五十四年九月十一日卒於位公故徽人也