Page:Sibu Congkan1783-全祖望-鮚埼亭集-32-17.djvu/149

此页尚未校对


崖臨終分其田宅爲二以授豫兄弟然意猶躊躇孺人

曰君殆爲腹中兒懸懸也庶子豈得視適子幸而生男

分上錫所有予之可矣豫雖分產同居如故一切皆令

孺人掌之至是以病益仗其力塾師卒無子孺人令棺

衾必如禮七七之中皆上奠護喪歸其家乃止未幾豫

卒數年萬孺人亦卒葢自靑崖之逝十有九年養生送

死皆孺人力任之孺人督其家以勤治之以儉九宗三

䣊之事無失禮而加之以婣睦敎其子以立身行巳故

其子皆競競以墮其母敎爲懼雍正十有一年秋八月

以疾卒生於康熙八年夏六月得年六十有五上錫上