Page:Sibu Congkan1784-全祖望-鮚埼亭集-32-18.djvu/40

此页尚未校对


吾方寸之地終非其有也一民莫非其臣吾先朝之老

終非其臣也是故商之亡不亡於牧野之倒戈而亡於

微子之抱器宋之亡不亡於臯亭之出璽而亡於柴市

之臨𠛬國以一人存此之謂也曰其人亡則如之何曰

子不見朱子綱目之書法乎書曰晉處士陶濳卒在宋

元嘉四年是靖節千古存而晉未始亡也故商亡而首

陽采薇之歌不亡則商亦不亡漢亡而武侯出師之表

不亡則漢亦不亡宋亡而零丁正氣諸篇什不亡則宋

亦不亡子謂空言無補將謂春秋之作曾不足以存周

乎客慨然而退時有以公流離海外勸之歸者公作止