Page:Sibu Congkan1784-全祖望-鮚埼亭集-32-18.djvu/45

此页尚未校对


應之兵敗死焉吳氏之先本無錫人其遠祖有以革除

去御史之官歸隱者三遷至武進之横林卒而葬焉遂

家於此公所著有周易卦說大學衍注霞舟樵卷語錄

藏於家海外有稚山集在吾鄞至今長興人有霞舟書

  明工部尚書仍兼吏部侍郎上海朱公事狀

公諱永祐字爰啓別號聞玄南直隸松江府上海人也

崇禎甲戌進士釋褐刑部主事調選部爲人忼爽英駿

篤於朋友之誼而中無城府凡交際者皆竭力奬借之

顧大節所在則持之甚固莫能奪也乙酉南中大亂預