Page:Sibu Congkan1785-全祖望-鮚埼亭集-32-19.djvu/105

此页尚未校对


海隅兵爭之患亦所不免但據黃氏墓志謂府君卒官

鍾季文繼守唐史中和元年紀季文陷州事則是府君

卽應卒於是年而寳慶慶元志引赤城志中和二年

明州刺史劉文則是鍾氏陷州之後劉文旋奪而有之

鍾氏尚未得據其地其後明州卒歸鍾氏不知更在何

年唐史不及劉文或由於闕佚若黃氏墓志不應有誤

然要之劉文之陷郡其在府君卒後無疑而寶慶志以

劉文置府君前者謬也愚意劉鍾二人竝窺明州特以

府君在不得逞及其卒也遂迭爭之而鍾氏先得之劉

氏奪之鍾氏旋復之劉文殆未受朝命或受之不久而