Page:Sibu Congkan1789-全祖望-鮚埼亭集-32-23.djvu/4

此页尚未校对


者總之關洛以前儒林寥略苟有傳者皆當存之以備

時代不當苛論於其閒爰論其書而藏之且爲之序其

  甘棠正義序

甘棠正義者梁陜州大都督府左司馬任正一之易疏

也其書凡三十卷孔氏正義以爲藍本推演其說崇文

總目尙載之則宋時其書未亡故樂平馬氏亦述焉明

以後無復傳是書者而忽有唐長孫無忌等周易要義

其書凡十八卷第一卷分上中下第二卷至第七卷分

上下共爲十卷其編首備載永徽四年所上表長孫無