Page:Sibu Congkan1790-全祖望-鮚埼亭集-32-24.djvu/36

此页尚未校对


  送沈徵士彤南歸引

予攷索明十三朝舊事得世廟時太常吳江沈公及其

曾孫光祿公在神廟時封事知其家世爲建言名臣已

而攷索桑海遺聞又知君晦君牧兩先生殉節之詳益

慨然願見其子孫雍正甲寅長洲徐編修澂齋爲予言

沈君彤者明經修行之士也將來見子翼日君至詢之

卽太常裔孫叩其所學則實能貫穿古今經術而折衷

之文筆亦雅潔不類吳下詞章之士因是得知君之尊

公眞崖先生自年三十後卽謝制舉業閉關讀書不求

知於當世課其子以古學葢今年八十矣而手未嘗釋