Page:Sibu Congkan1792-全祖望-鮚埼亭集-32-26.djvu/107

此页尚未校对


詆釋敎乃謂託於釋敎者之多耳自唐中葉以後沙門


始有賜爵之事元嵩賜爵其言不覈予友杭編修云元


嵩實道士不知何據


  跋四明尊者敎行錄


古人有畫像記畫像贊二種獨宋慶元庚申沙門善月


爲四明尊者作像志銘是文章體例中所未有也四明


法智師主延慶道場實爲寶雲通公高座以振天台螺

溪之敎沙門宗曉爲之纂敎行錄七卷予生平不喜佛


書而是編以有關梓里文獻故收拾之其中有紹興壬


午靑山居士樓弆跋文當是太師樓楚公异之弟也并