Page:Sibu Congkan1792-全祖望-鮚埼亭集-32-26.djvu/25

此页尚未校对


言涑水入張澤而不言張澤之所入又曰西北去蒲坂

十五里然則聞喜之涑水所入正與河北之涑水所出

相接而又皆名涑水道元不細剖之乃兩處竝引左氏

伐我涑川之語則道元巳自蒙混矣況千餘年後乎厚

齋雖兩列之而亦不甚了了遂日益無徵及讀唐志虞

鄕縣北十五里有涑水渠貞觀十七年蒲州刺史薛萬

徹所開自聞喜引流入臨晉以漑田乃恍然曰斯兩涑

水所由合也則前此聞喜之流竝不與臨晉通葢至唐

而始合也故鹽池圖說曰涑水中尾多窄至臨晉而山

溪諸水咸注之不知涑水本至張陽而止所謂中尾多