Page:Sibu Congkan1792-全祖望-鮚埼亭集-32-26.djvu/4

此页尚未校对


  孫氏水經再校本跋

 康熙丁未十一月十八日從葉石君處借得淸常道

 人三校本一勘又用柳大中家鈔宋本再勘亦自石

 君處戊申正月三十日畢是日石君從洞庭來述山

 中所聞見如李龍眠三馬米元章楷書寶章待訪錄

 其所見也白樂天手書金剛經一行一楷趙韓王家

 譜張循王鐵券倪雲林手書所著江南詞其聞而未

 見者也此皆寶玉大弓嗟乎何日得盡觀以暢予懷

 記以俟異日孫濳

柳趙諸本皆以 國初始出而集其成於濳夫其功最