Page:Sibu Congkan1794-全祖望-鮚埼亭集-32-28.djvu/102

此页尚未校对


混故後人易誤而誤之甚者莫如西河舊事史記索隱正義皆引

舊事有曰祁連山在張掖酒泉二界上東西二百餘

里北百里有松柏五木美水草冬溫夏涼宐牧養一名

天山一名白山而又曰白山冬夏有雪匈奴謂之天山

夫其所謂冬溫夏涼者甘之祁連也其所云冬夏有雪

者伊之祁連也甘之祁連並不名白山而舊事亦以白

山加之則混矣故索隱巳疑祁連天山非白山然不知

伊之祁連則固白山也按漢有事於甘之祁連山自霍

去病始漢書元朔六年去病以數萬騎出隴西北地二

千餘里過居延攻祁連山史記年表作元狩二年韋昭曰居延卽