Page:Sibu Congkan1794-全祖望-鮚埼亭集-32-28.djvu/59

此页尚未校对


帥不幸而不能挽強馳突則雖有䇿略將帥之才不得

預試恐非朝廷建學之意乞如舊制而上卒如中書所

請則熙寧之變法殆出於荆公耶其時許不能答䇿者

以兵書墨義荆公以爲不可而罷夫墨義之罷是也其

先弓馬而後䇿論則非也再攷長編則熙寧八年終從

溫公之說夫以䇿論定去畱而以弓馬定上下則其上

者必䇿論與弓馬兼此其中可以得有用之才然且富

文忠公憂豪傑之不屑葢以重文輕武之弊久而難返

也況重弓馬於䇿論也則卽材官健步取之有餘而謂

志士肯就乎且卽合䇿論弓馬以取士猶慮其詐蘇文