Page:Sibu Congkan1795-全祖望-鮚埼亭集-32-29.djvu/31

此页尚未校对


燕周之分子帝王世紀直以召公爲文王子雖未可信

而要與周同族無疑況史記明云后稷別姓姬則是后

稷之姬不得混於黃帝之姬也總之薊自薊燕自燕小

司馬以燕爲薊縣固誤張守節以燕爲無終縣亦不確

然則召公始封究在何地乎又文王有弟虢仲封於西

SKchar在今河北𢎞農公羊子所謂郭左氏之上陽下陽是

也虢叔封於東虢在今河南滎陽左氏所稱虎牢又稱

爲制鄭桓公寄帑而卒幷之者也西虢亡於周惠王二

十二年東虢則平王元年已爲新鄭乃史記莊王二十

二年爲秦武公十一年秦本紀書是年滅小虢班固亦