Page:Sibu Congkan1795-全祖望-鮚埼亭集-32-29.djvu/81

此页尚未校对


首書嗣王誘次嗣王宗正卿次嗣王宗正卿鍊次

嗣王京兆尹實按舊唐書鍊於開元二十五年封嗣道

王廣德中官宗正卿在肅宗朝通鑑貞元十九年以嗣

道王實爲京兆尹則德宗朝以時代言似亦尚可相接

然草堂贈李義詩困學紀聞以義爲微之子而杜詩博

議辨之謂微以景雲中卒去大歴五十餘年使義卽微

所生則齒當長矣而詩中目以少年自居老夫則義乃

錬之子實之弟夫以義接鍊可也但義已及見草堂而

實乃直接昌黎則義非實弟而實亦恐非鍊子也博議

但得其一而未及唐表之有可疑耳書之以寄東甫使