Page:Sibu Congkan1795-全祖望-鮚埼亭集-32-29.djvu/92

此页尚未校对


湖山𩔖稾瀛國公爲僧號木波講師庚申外史瀛國爲僧白塔寺已而奉

詔居甘州山寺有趙王者因嬉遊至其寺憐國公年老

且孤畱一回回女子與之延祐七年女子懷娠四月十

六日夜生一男子明宗適自北方來早行見其寺上有

龍文五采氣卽物色得之乃瀛國所居室也因問子之

所居得母有重寶乎曰無有固問之則曰今早五更後

舍下生一子明宗大喜因求爲子并其母以歸元史順

帝本紀母罕祿魯氏名邁來迪郡王阿爾厮蘭之裔孫

初太祖取西北諸國阿爾厮蘭帥其衆來降乃封爲郡

王俾領其部族及明宗北狩過其地納罕祿魯氏延祐