Page:Sibu Congkan1795-全祖望-鮚埼亭集-32-29.djvu/98

此页尚未校对


丁發西江月下生涯終何喬新注壬癸水丙丁火元水德王宋火德王故老相傳順帝

北遁殂於應昌倉卒取西江寺梁以供梓宮之用梁閒隱隱有字亟視之乃西江月一調有龍蛇跨馬亂如麻

可汗卻在西江寺下之句或曰太保劉秉忠所作至今兒孫去沙磧吁嗟趙氏

何其隆惟昔祖宗受周禪仁義綽有三王風雖因浪子

失中國世爲君長傳無窮是也其閒印合之奇又有不

可解者宋太祖以庚申卽位聞陳希夷只怕五更頭之

言命宮中於四更末卽轉六更方鼓嚴鳴鐘太祖之意

恐有不軌之徒竊發於五更之時故終宋之世宮中無

五更而不知更之爲庚也歴眞宗天禧四年一庚神宗

元豐三年二庚高宗紹興元年三庚寧宗慶元六年