Page:Sibu Congkan1795-全祖望-鮚埼亭集-32-29.djvu/99

此页尚未校对


庚至理宗景定元年爲五庚而元世祖以是年卽位希

夷所謂怕聽五更頭也越十七年遂以亡國乃從世祖

至元元年歴仁宗延祐七年又得庚申則六庚也而庚

申君適以是生竝見閒中今古錄及甘露園短書非所謂莫之爲而爲

者乎又陶𢎞景胡笳曲有負扆飛天歴終是甲辰君之

句元文宗生年甲辰紀年天歴當時以爲受命之符乃

元讖亦有曰大元之後有庚申彭瑋以爲甲辰君者元

之所以亡也庚申君者宋之所以復也符臺集又載永

樂中常侍太宗觀歴代帝王遺像至宋太祖以下太宗

笑曰雖都是胡羊鼻其氣𧰼淸癯若太醫然至元列帝