Page:Sibu Congkan1796-全祖望-鮚埼亭集-32-30.djvu/116

此页尚未校对


斯洨水分於和城曰百尺溝其水入於泜湖是斯洨下

流之與泜通者然皆其津渚之分支及汦水東至癭陶

而洨水與石濟水之出自贊皇者同入之而石濟水之

分支則彭水也泜水又合洨水東注之其時斯洨已東

至鄡入漳矣葢其與洨水終不可溷者如此若太平寰

宇記之誤以洨爲汶傳寫之謬也古今注云永平十年

作常山呼沱河用太白渠水以通漕亦謂之蒲吾渠葢

用斯洨水者也其至善長之時稱爲故瀆則已廢而不

用而長編咸平五年河北漕臣景望開鎭州南河入洨

水至趙州以利漕則用洨水者也