Page:Sibu Congkan1796-全祖望-鮚埼亭集-32-30.djvu/2

此页尚未校对


鮚埼亭集外編卷四十三

           鄞 全祖望 紹衣

 𥳑帖

  與陳時夏外翰論通鑑前後君年號帖

僕少時見司馬溫公與范内翰論通鑑帖凡年號皆以

後來者爲定如唐高祖武德元年則正月便不稱隋煬

帝義寧三年唐𤣥宗先天元年正月便不稱睿宗景雲

三年梁太祖開平元年正月便不稱唐哀宗天祐四年

僕以爲史家紀載當取𥳑捷固是不易但皆以後來爲

定則竊以爲未盡然者大抵前王後王之會祇應據實